સંકલ્પ કેપિટલ્સ ટ્રેડર્સ

  •  શેરબજાર શિક્ષણ માટેનું તમારું એકમાત્ર સ્થળ સંકલ્પ કેપિટલ્સ ટ્રેડર્સ એ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સ્થિત એક શેરબજાર શિક્ષણ સંસ્થા છે.
  •  અમારા અનુભવી અને લાયકાત ધરાવતા ફેકલ્ટી દ્વારા તમને શેરબજારનું મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ, જોખમ સંચાલન, અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ શીખવવામાં આવશે. 
  •  જો તમે શેરબજારમાં વેપાર કરવા અને રોકાણ કરવાનું શીખવા માંગતા હોવ, તો સંકલ્પ કેપિટલ્સ ટ્રેડર્સ તમારા માટે યોગ્ય સ્થળ છે. આજે જ સંપર્ક કરો.

Skills you will learn with Sankalp Capitals Traders

Prize Action

To master price action trading, you must learn a lot about how the market works and how to read and understand price charts.


Risk Management

Learn how to minimizing potential losses without sacrificing upside potential.

Perfect Entry & Exit

For perfect entry and exit points for your trades is to use risk-reward ratio. For example, if you risk ₨.100 to make ₨.300, your risk-reward ratio is 1:3.

Portfolio Management

Learn art and science of selecting  a group of investments that meet the long-term financial objectives and risk tolerance of a individual.

Fundamental Analysis

Growth investors focus on the future prospects of a particular company. Value investors focus on whether the current stock price makes sense given the health of a particular company.

Option Trading

Learn Options trading which gives you an additional advantage in the form of leverage, which can increase your returns.

Location

Ahmedabad

Contact us
+91 99240 29317
(Monday to Saturday 10 am to 6 pm)
Drop us a Line
sankalpcapitals@gmail.com
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Sankalp Capitals Traders 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy